Решения на ОС на КИИП - 30-31.03.2013 г.

РЕШЕНИЯ
ПРИЕТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КИИП
проведено на 30 и 31 март 2013 г.
В “Аула Максима” – УАСГ
1. ОС на КИИП приема да се включи в т. Разни на предварително обявения дневен ред
обсъждане на предложения за изменение на Методиката за определяне размера на
възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото
планиране и инвестиционното проектиране.
Дневен ред:
1. Доклад на Мандатната комисия.
докладва Председателят на Мандатната комисия
2. Отчет за дейността на Управителния съвет на КИИП за 2012 година.
докладва инж. Ст. Кинарев
3. Представяне на годишен финансов отчет за 2012 година.
докладва инж. Ст. Кинарев
4. Отчет за дейността на Контролния съвет за 2012 година.
докладва инж. Цв. Тужаров
5. Отчет за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за 2012
година.
докладва инж. С. Александров
6. Обсъждане и приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на КИИП за
2012 година, отчета за дейността на Контролния съвет и отчета за дейността на
Комисията по дисциплинарно производство.
води инж. Ст. Кинарев
7. Приемане годишния финансов отчет за 2012 г.
води инж. Ст. Кинарев
8. Приемане на бюджет за 2013 г., включително и членския внос за 2014 г.
докладва инж. Ст. Кинарев
9. Приемане на промени в Устава на КИИП.
докладва инж. Ст. Кинарев
10. Разни
Забележка: В случай, че до 18.00 часа на 31 март 2013 г. не бъде изчерпан дневният ред,
Общото събрание ще продължи на 6 и 7 април 2013 година (събота и неделя).
Гласуване: за – 326 против – 0 въздържали се – 2
2. ОС на КИИП отхвърля предложението на 31.03.2013 г. (неделя) продължителността
на събранието да бъде от 09:00 до 18:00 часа, както беше предварително оповестено.
Гласуване: за – 164 против – 202 въздържали се – 9
3. ОС на КИИП приема решение събранието на 31.03.2013 г. (неделя) да приключи в
14:00 часа.
Гласуване: за – 282 против – 82 въздържали се – 0
4. ОС на КИИП приема регламент за протичане на събранието:
• Едно изказване по даден въпрос да е с продължителност до 2 минути;
ОС на КИИП, 30 и 31 март 2013 г. 2
Гласуване: за – 355 против – 13 въздържали се – 9
• Материалите по т.т. 2; 3; 4 и 5 от дневния ред де не се четат в пълен обем, а
да се направи резюме в рамките на 10 минути.
Гласуване: за – 337 против – 2 въздържали се – 4
5. ОС на КИИП гласува прекратяване на изказванията по Отчетния доклад за
дейността на Управителния съвет на КИИП за 2012 година.
Гласуване: за – 280 против – 11 въздържали се – 5
6. ОС на КИИП приема счетоводен одит да се прави веднъж на четири години във
връзка с Отчетно-изборното общо събрание на КИИП.
Гласуване: за – 294 против – 3 въздържали се – 9
7. ОС на КИИП приема Отчета за дейността на УС за 2012 г.
Гласуване: за – 315 против – 3 въздържали се – 4
8. ОС на КИИП гласува прекратяване на изказванията по т.т. 3; 4 и 5 от дневния ред.
Гласуване: за – 323 против – 2 въздържали се – 2
9. ОС на КИИП приема Отчета за дейността на КС за 2012 г.
Гласуване: за – 299 против – 12 въздържали се – 12
10. ОС на КИИП приема Отчета за дейността на КДП за 2012 г.
Гласуване: за – 316 против – 6 въздържали се – 11
11. ОС на КИИП приема годишния финансов отчет за 2012 г.
Гласуване: за – 318 против – 7 въздържали се – 10
12. ОС на КИИП приема за сведение одитния доклад на Антонин Нинов – регистриран
одитор.
Гласуване: за – 317 против – 10 въздържали се – 18
13. ОС на КИИП приема решение за освобождаване на УС, Председателя на УС и КС
от финансова отговорност за отчетния период.
Гласуване: за – 316 против – 6 въздържали се – 21
14. ОС на КИИП гласува прекратяване на обсъжданията по бюджета на КИИП за 2013г.
Гласуване: за – 347 против – 0 въздържали се – 0
15. ОС на КИИП приема бюджета на Камарата за 2013 г. с оказаната корекция в перо
“външни услуги” – намаляване със сумата за одит.
Гласуване: за – 311 против – 6 въздържали се – 8
16. ОС на КИИП приема решение встъпителният членски внос за 2014 г. да се запази в
размер на 150 лв. и членският внос за ППП и ОПП за 2014 г. да се запази в размер
на 120 лв.
Гласуване: за – 274 против – 74 въздържали се – 15
17. ОС на КИИП потвърждава съотношението 75% / 25% за разпределение на
приходите Регионална колегия/Централно управление.
ОС на КИИП, 30 и 31 март 2013 г. 3
Гласуване: за – 335 против – 4 въздържали се – 6
18. ОС на КИИП приема Комисията по предложенията за промени в Устава в състав:
Председател: инж. Никола Цветков – Зам. председател на КИИП
Членове: инж. Стефко Драгов – РК Стара Загора
инж. Румен Рашков – РК Видин
инж. Славея Денева – РК София-град
инж. Веселин Томов – РК София-град
инж. Иван Терзиев – РК Бургас
инж. Георги Мишев – РК София-град
За юридически консултант на Комисията беше избрана адв. Даскалова.
Гласуване: за – 285 против – 2 въздържали се – 1
19. ОС на КИИП приема решение Комисията по предложенията да изготви текстовете
на Устава в срок от 1 (един) месец след приемането му от ОС.
Гласуване: за – 325 против – 2 въздържали се – 1
20. ОС на КИИП гласува прекратяване на обсъжданията, по предложените от
Председателя на УС на КИИП, принципи за гласуване преди обсъждането на
текстовете от Устава:
• Да се лимитира ли в Устава горна граница на броя членове в една регионална
колегия (РК)?
• Допустимо ли е ОС на РК да приема решения по нейното преструктуриране?
• Какъв да бъде текстът за мандатност и кого да обхваща?
• Как да е изразена степента на финансова самостоятелност на РК? Запазва ли
се действащата схема до сега: финансовата самостоятелност на РК се
осъществява с пълномощно, предоставено на председателите на РК от
Председателя на КИИП?
Гласуване: за – 333 против – 0 въздържали се – 1
21. ОС на КИИП приема принципа: “Да не се лимитира в Устава горна граница на
броя членове в една регионална колегия”.
Гласуване: за – 300 против – 16 въздържали се – 9
22. ОС на КИИП приема текстът на чл. 5.1. (5) да гласи: “Съгласно чл. 27 ал.2 на
ЗКАИИП, максималният брой членове на една регионална колегия не се лимитира”
Гласуване: за – 261 против – 14 въздържали се – 6
23. ОС на КИИП приема принципа за мандатността: “Ограничението за два
последователни мандата обхваща Председателя на УС на КИИП, зам.-председателя
на УС на КИИП, Главния секретар на КИИП, Председателите на РК,
Председателите на НПС, Представителите на НПС в УС (всички членове на УС,
независимо от реда на тяхното избиране), членовете на КС и членовете на КДП.”
Гласуване: за – 311 против – 11 въздържали се – 9
24. ОС на КИИП приема решение разглеждането на Устава да започне с членовете,
касаещи Комисията по дисциплинарно производство и “Глава седма. Дисциплинарни
нарушения и наказания. Дисциплинарно производство” и след това ОС да реши ще се
разглеждат ли другите текстове от Устава.
Гласуване: за – 258 против – 4 въздържали се – 3
ОС на КИИП, 30 и 31 март 2013 г. 4
25. ОС на КИИП приема текстът на чл. 5.2. (8) да гласи:
“Чл. 5.2.
(8) Ръководството на регионалната колегия се състои от председател, заместник-
председател и членове, броят на които се определя от Общото събрание на
регионалната колегия. По решение на Общото събрание на колегията съставът на
ръководството й може да се разшири със секретар;
1. за председател на РК може да бъде избран член на КИИП с ППП и проектантски
стаж най малко 10 години.
2. мандатът на това ръководство съвпада с мандата на УС на КИИП.
3. председателят се избира от ОС на колегията с тайно гласуване, за не повече от два
последователни мандата.”
Гласуване: за – 273 против – 6 въздържали се – 6
26. ОС на КИИП приема нова (3) към чл. 5.16., която да гласи: “(3) КДП изготвя
правилник за своята работа, който внася за сведение в УС в срок от един месец след
избирането й от ОС, или след като е променен. Правилникът се публикува на
Интернет страницата на КИИП.”
Гласуване: за – 270 против – 2 въздържали се – 1
27. ОС на КИИП приема нова редакция на чл. 5.16. (3), която да гласи: “КДП изготвя
правилник за своята работа, който внася за сведение в УС. Правилникът се публикува
на Интернет страницата на КИИП в срок от един месец след избирането на КДП от
ОС, или след като Правилникът е променен.”
Гласуване: за – 280 против – 1 въздържали се – 4
28. ОС на КИИП гласува прекратяване на обсъжданията по чл.7.1.
Гласуване: за – 277 против – 7 въздържали се – 2
29. ОС на КИИП приема текстовете на чл.чл. 7.1.; 7.2.; 7.3.; 7.4.; 7.5. и 7.6. да гласят:
“Чл.7.1. За допуснати нарушения на ЗКАИИП, Устава, професионалния кодекс,
решенията на управителния съвет и общото събрание, лицата вписани в регистрите
на Камарата, носят дисциплинарна отговорност.
Чл.7.2. Дисциплинарно нарушение е виновното неизпълнение на задълженията по
ЗКАИИП, устава на Камарата и професионалния кодекс, решенията на управителния
съвет и общото събрание, както и:
1. предоставяне на проектантски услуги на цени, по-ниски от себестойността им;
2. пропуски, причинили накърняване на правата и законните интереси на клиента;
3. системна небрежност или некомпетентност при изпълнение на професионалните
задължения;
4. укриване на важни обстоятелства при вписването като проектант;
5. системно неизпълнение на задълженията като председател или член на
управителен, контролен или дисциплинарен орган
6. нарушаване на авторските права.
Чл. 7.3 (1) Дисциплинарно производство се образува по жалби на граждани или
юридически лица, по сигнали на държавни и общински органи и организации и във
връзка с факти, изнесени в средствата за масово осведомяване, само при наличие на
законово основание по реда на ЗКАИИП и при наличие на доказателствен материал за
констатирани нарушения по чл. 7.2.
(2) Анонимни сигнали не могат да бъдат законово основание за образуване на
производство.
ОС на КИИП, 30 и 31 март 2013 г. 5
(3) Дисциплинарното производство се образува не по-късно от два месеца от
откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му.
Чл. 7.4.(1) След констатиране на дисциплинарно нарушение комисията по
дисциплинарно производство е длъжна да уведоми съответния член на камарата,
който може да даде обяснения в 14-дневен срок от уведомяването.
(2) Комисията по дисциплинарно производство се произнася с решение в едномесечен
срок от образуване на производството и в тридневен срок го изпраща заедно с
преписката до управителния съвет.
Чл. 7.5.(1) Управителният съвет се произнася с решение в двумесечен срок, което се
приема с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете му и се
обявява от председателя.
(2) Член на управителния съвет, който не е съгласен с решението, го подписва с
особено мнение, което се прилага към решението.
(3) Мотивите на решението и мотивите на особеното мнение се изготвят и обявяват
заедно с решението.
(4) Решението по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административно
процесуалния кодекс.
(5) Наложените дисциплинарни наказания се отбелязват в регистъра за съответния
член на камарата след влизането в сила на решението по ал. 1.
(6) Налагането на дисциплинарни наказания не отменя търсенето на наказателна или
гражданска отговорност.
Чл. 7.6. (1) За допуснати нарушения по чл. 7.2. на лицата вписани в регистрите на
Камарата се налагат следните наказания:
1. забележка – за физически лица;
2. глоба в размер до 2000 лв. – за физически лица;
3. лишаване от правото на участие в органите на Камарата за срок до 5 години – за
физически лица;
4. лишаване от пълна проектантска правоспособност за срок до една година – за
физически лица.
5. Отписване от регистрите.
(2) Дисциплинарните наказания се налагат, като се вземат предвид формата на
вината, накърнените интереси, причините и условията, довели до извършване на
нарушението, и други смекчаващи или отегчаващи обстоятелства.”
Гласуване: за – 279 против – 11 въздържали се – 9
30. ОС на КИИП приема в Преходните и заключителни разпоредби да се запише:
“Измененията в Устава на КИИП влизат в сила в двумесечен срок след приемането им
от ОС.”
Гласуване: за – 259 против – 6 въздържали се – 5
31. ОС на КИИП приема текстът на чл. 6.3. да гласи: “КИИП може да извършва
стопански дейности, които са свързани с основните й цели и задачи.”
Гласуване: за – 256 против – 14 въздържали се – 17
32. ОС на КИИП отхвърля предложението: след приемането текста на чл. 6.3. и
разглеждането на т. Разни от дневния ред да се закрие ОС.
Гласуване: за – 98 против – 118 въздържали се – 16
33. ОС на КИИП приема текстът на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби да гласи:
“Проектантски стаж” е времето, през което лицето е упражнявало дейност като
ОС на КИИП, 30 и 31 март 2013 г. 6
инженер-проектант в “инвестиционно проектиране” и “устройственото планиране”,
което се доказва в съответствие с изискванията на Наредба за проектантската
правоспособност.”
Гласуване: за – 331 против – 2 въздържали се – 3
34. ОС на КИИП приема решение редакционната поправка “обикновено мнозинство” да
замени текстове като: “50% + 1”; “1/2 + 1”; “половината +1” и т.н. навсякъде, където
се срещат в Устава.
Гласуване: за – 298 против – 1 въздържали се – 2
35. ОС на КИИП приема решение да се упълномощи Комисията по предложенията за
промени в Устава да извърши езикови и редакционни корекции на текстове в Устава,
които да не се гласуват по отделно.
Гласуване: за – 291 против – 13 въздържали се – 3
36. ОС на КИИП приема решение предложения за промяна на мандатността от 1 на 4
години на делегатите на ОС на КИИП да не се разглеждат.
Гласуване: за – 317 против – 7 въздържали се – 4
37. ОС на КИИП приема решение разглеждането на текстовете на Устава да продължи
от чл. 5.2.
Гласуване: за – 293 против – 23 въздържали се – 9
38. ОС на КИИП приема текстът на чл. 5.2. (2) да гласи: “В Общото събрание на
регионалните колегии участват всички редовно отчетени, съгласно чл. 3.3, т. 3
членове на регионалната колегия на КИИП.”
Гласуване: за – 297 против – 0 въздържали се – 6
39. ОС на КИИП приема текстът на чл. 5.2. (3) да гласи: “ОС на РК може да се
формира на делегатски принцип при норма на представителство, определен от УС на
КИИП. Делегатите се избират съгласно “Инструкция за провеждане на избори в
КИИП”. Мандатът на делегатите е една година.”
Гласуване: за – 289 против – 14 въздържали се – 2
40. ОС на КИИП приема текстът на чл. 5.2. (4), т. 1 да гласи: “Редовното Общо
събрание се свиква ежегодно от ръководството на регионалната колегия, най-малко
40 дни преди ОС на КИИП.”
Гласуване: за – 228 против – 19 въздържали се – 6
41. ОС на КИИП отхвърля предложението в чл. 5.2. (4), т. 2 текстът “една трета от
проектантите” да се замести с текста “ една десета от проектантите”.
Гласуване: за – 139 против – 118 въздържали се – 21
42. ОС на КИИП приема текстът на чл. 5.2. (5) да гласи: “Общото събрание се
провежда, ако присъстват не по-малко от две трети от делегатите. При липса на
кворум се прилага правилото на чл. 5.6, ал. 4 от този Устав. В Общото събрание на
регионалните колегии участват само редовно отчетени, съгласно чл. 3.3, т. 3 членове
на регионалната колегия на КИИП. Решенията на ОС на РК се вземат с обикновено
мнозинство от гласувалите.”
Гласуване: за – 258 против – 3 въздържали се – 0
ОС на КИИП, 30 и 31 март 2013 г. 7
43. ОС на КИИП приема текстът на чл. 5.2. (7), т. 7 да гласи: “Приема бюджета на
регионалната колегия за текущата финансова година”.
Гласуване: за – 265 против – 0 въздържали се – 0
44. ОС на КИИП приема решение да отпадне т. 9 на чл. 5.2. (7).
Гласуване: за – 256 против – 0 въздържали се – 2
45. ОС на КИИП приема текстът на чл. 5.2. (8) да гласи: “Ръководството на
регионалната колегия се състои от председател, заместник-председател и членове,
броят на които се определя от Общото събрание на регионалната колегия. По
решение на Общото събрание на колегията съставът на ръководството й може да се
разшири със секретар”.
Гласуване: за – 279 против – 5 въздържали се – 3
46. ОС на КИИП приема текстът на чл. 5.2. (8), т. 1 да гласи: “За председател на РК
може да бъде избран член на КИИП с ППП и проектантски стаж най малко 10
години.”
Гласуване: за – 215 против – 64 въздържали се – 8
47. ОС на КИИП приема текстът на чл. 5.2. (8), т. 2 да гласи: “Мандатът на това
ръководство съвпада с мандата на УС на КИИП.”
Гласуване: за – 288 против – 1 въздържали се – 0
48. ОС на КИИП отхвърля предложението в чл. 5.2. (8) да се създаде нова т. 4, която да
гласи: “Легитимно избраните председатели от ОС на регионалните колегии се
утвърждават от ОС на КИИП.”
Гласуване: за – 6 против – 279 въздържали се – 8
49. ОС на КИИП приема текстът на чл. 5.2. (9) да гласи: “Ръководството на
регионалната колегия се свиква на заседание най-малко веднъж на два месеца от
председателя или по искане минимум на една трета от неговите членове.
Заседанието на ръководството е редовно, ако на него присъстват не по-малко от 50
процента от членовете му плюс един. Решенията на ръководството на регионалната
колегия се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите.”
Гласуване: за – 281 против – 4 въздържали се – 6
50. ОС на КИИП приема текстовете на чл. 5.2. (11) със всички точки да гласят:
“Чл. 5.2.
(11) Ръководството на регионалната колегия:
1. приема заявления, дава становища по тях и ги внася в УС на КИИП за:
1.1. членство в КИИП,
1.2. вписване в регистрите на ограничена и пълна проектантска правоспособност по
условията и реда на ЗКАИИП и вътрешните правила на КИИП.
1.3. регистриране на проектантски бюра на територията си.
2. регистрира договорите за проектантски услуги, съгласно чл. 29 ал. 3 от ЗКАИИП по
ред, определен в наредба приета от УС;
3. подпомага дейността на КДП;
4. организира и провежда дейността на регионалните колегии в съответствие на чл.
2.3 на Устава;
5. стопанисва и управлява имуществото на регионалната колегия, осъществява
финансовата дейност на колегията като подготвя и изпраща в Административния
ОС на КИИП, 30 и 31 март 2013 г. 8
офис на КИИП текущите отчети, необходими за изготвяне на годишния отчет на
РК и внася проектобюджет за обсъждане и приемане от ОС на регионалната
колегия;
6. приема организационно-управленската структура на РК;
7. определя възнагражденията на регионалното ръководство, техническия персонал и
на сътрудниците в РК;
8. осъществява други функции, възложени му от ОС на колегията или от УС на
КИИП;
9. ( отпада)
10. (нова)” поддържа общ списък на членовете на КИИП в регионалната колегия като
текущо го актуализира и представя в УС на КИИП”.
Гласуване: за – 288 против – 4 въздържали се – 5
51. ОС на КИИП приема текстовете на чл. 5.2. (12) със всички точки да гласят:
“Чл. 5.2.
(12) Председателят на регионалната колегия:
1. организира и ръководи работата на колегията;
2. по пълномощие на председателя на УС на КИИП сключва договори с трети лица и
представлява РК на КИИП;
3. командирова в страната служители и сътрудници във връзка с дейността на
КИИП, както и членове на РК;
4. изпълнява други функции, които са му възложени от ОС на РК и решава други
въпроси, пълномощия по които са му предоставени от УС или от председателя на УС
на КИИП”.
Гласуване: за – 278 против – 3 въздържали се – 3
52. ОС на КИИП приема нова ал. 14 на чл.5.2., която да гласи: “Решенията на всички
органи на Регионалните колегии могат да бъдат обжалвани пред КС на КИИП в
едномесечен срок от приемането или публикуването им”.
Гласуване: за – 282 против – 2 въздържали се – 2
53. ОС на КИИП приема текстовете на чл. 5.3. (1) и (2) да гласят:
“Чл. 5.3. (1) Професионалните секции (ПС) обединяват инженерите проектанти –
членове на КИИП по специалности или групи специалности.
(2) Професионалните секции в КИИП са:
1. Конструкции на сгради и съоръжения (КСС);
2. Транспортно строителство и транспортни съоръжения (ТСТС);
3. Водно строителство (ВС);
4. Геодезия и приложна геодезия (ГПГ);
5. Минно дело, геология и екология (МДГЕ);
6. Електротехника, автоматика, съобщителна техника (ЕАСТ);
7. Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника,топло и
газоснабдяване (ОВКХТТГ);
8. Технологии (ТЕХ).”
Гласуване: за – 303 против – 0 въздържали се – 2
54. ОС на КИИП отхвърля предложението в чл. 5.3. (2) да се създаде нова т. 9, която да
гласи: “Интердисциплинарни части”
Гласуване: за – 9 против – 283 въздържали се – 16
ОС на КИИП, 30 и 31 март 2013 г. 9
55. ОС на КИИП отхвърля предложението в чл. 5.3. (2) да се създаде нова т. 9, която да
гласи: “Безопасност при пожар (БП)”
Гласуване: за – 5 против – 298 въздържали се – 12
56. ОС на КИИП приема текстът на чл. 5.3. (4) да гласи: “Членовете на КИИП могат
да членуват само в една професионална секция и сами определят в коя секция да
участват, когато притежават повече от една проектантска правоспособност.”
Гласуване: за – 298 против – 5 въздържали се – 1
57. ОС на КИИП приема текстовете на чл. 5.3. (5) със всички точки да гласят:
“Чл. 5.3.
(5) Националните професионалните секции:
1. предлагат на УС методика за определяне на размера на възнагражденията за
предоставяне на проектантски услуги и ежегодно актуализират приложенията към
Методиката;
2. (отпада)
3. съставят списъци на лицата, извършващи контрол и/или оценка на инженерните
части на проекта;
4. предлагат на УС програма за продължаващо обучение и квалификация на членовете
на КИИП;
5. разработват система от основни правила за работа, под формата на “добра
проектантска практика” и ги предлагат за утвърждаване от УС;
6. изготвят и приемат квалификационните характеристики за изискванията към
инженера-проектант и ги предлагат за утвърждаване от УС;
7. дават становища и правят предложения по отношение на нормативната уредба и
дейността в ПС и в КИИП;
8. работят по краткосрочни (едногодишни) и дългосрочни (за целия мандат)
програми, които се утвърждават съответно:
8.1. краткосрочните – от УС, по предложение на ръководството на НПС, до края на
месец октомври на предходната година.
8.2. дългосрочните – от ОС на НПС.”
Гласуване: за – 279 против – 4 въздържали се – 5
58. ОС на КИИП приема текстовете на чл. 5.3. (6) и (7) да гласят:
“Чл. 5.3.
(6) Органите на НПС са:
1.Общо събрание (ОС) на НПС
2. Ръководство на НПС
(7) ОС на НПС е редовно и извънредно и се свиква при следните условия:
1. редовното ОС на НПС се свиква ежегодно от ръководството на ПС или от УС на
КИИП и се провежда преди ОС на КИИП.
2. извънредното ОС на НПС се свиква от ръководството на ПС, от УС на КИИП или
по искане най-малко от една трета от членовете на ПС.
3. редът за свикване и правилата за работа на ОС на НПС са посочени в чл.5.8 на този
Устав.
4. делегати на ОС на НПС са частта от делегатите на ОС на КИИП, членуваща в
съответната ПС и председателите на професионалните секции на РК
5. ОС на НПС се провежда, ако присъстват най-малко две трети от делегатите,
като при липса на кворум се прилага правилото на чл. 5.6, ал. 4 от този Устав.”
ОС на КИИП, 30 и 31 март 2013 г. 10
Гласуване: за – 286 против – 9 въздържали се – 8
59. ОС на КИИП приема текстовете на чл. 5.3. (8) и (9) да гласят:
“Чл. 5.3.
(8) Ръководствата на секциите се състоят от председател, заместник- председател
и членове, броят на които се определя от ОС на НПС.
(9) Ръководството на секцията се избира и освобождава от ОС на НПС.
1. За председател на НПС, за не повече от два последователни мандата, може да
бъде избран член на съответната НПС с ППП, който има най-малко 10 години
проектантски стаж
2. За заместник-председател на НПС, може да бъде избран член на съответната
НПС с ППП, който има най-малко 10 години проектантски стаж
3. Председателят на НПС се избира с тайно гласуване и за избран се счита
получилият гласове с обикновено мнозинство.
4. Мандатът на това ръководство съвпада с мандата на УС на КИИП.”
Гласуване: за – 264 против – 17 въздържали се – 9
60. ОС на КИИП приема в чл. 5.3. (9), т. 1 след думите “най-малко 10 години
проектантски стаж” да се добави текстът “и не участва в ръководството на друга
обществена организация със сродна дейност.”
Гласуване: за – 228 против – 39 въздържали се – 16
61. ОС на КИИП приема в чл. 5.3. да отпадне ал. 10.
Гласуване: за – 234 против – 6 въздържали се – 10
62. ОС на КИИП приема в чл. 5.3. да се преномерират (11); (12); (13) и (14) и да гласят:
“Чл. 5.3.
(11) Заместник-председателят на НПС временно изпълнява функциите на
председателя при негово отсъствие, за което трябва да е упълномощен писмено.
(12) При подаване на оставка от председателя на НПС или невъзможност за
изпълнение на функциите му, те се поемат временно от заместник-председателя до
избирането на Председател на НПС. В този случай заместник-председателят
присъства като представител на НПС в УС на КИИП с право на съвещателен глас.
(13) В регионалната колегия се създават регионални професионални секции.
(14) Функциите, правомощията и бюджетът на професионалните секции се
утвърждават от УС на КИИП.”
Гласуване: за – 241 против – 0 въздържали се – 6
63. ОС на КИИП приема текстът на чл. 5.6. (4) да гласи: “Общото събрание се
провежда, ако присъстват не по-малко от две трети от делегатите. При липса на
кворум Общото събрание се отлага с един час, след което се провежда и се смята за
редовно, независимо от броя на присъстващите делегати.”
Гласуване: за – 247 против – 0 въздържали се – 2
64. ОС на КИИП приема в чл. 5.4. да отпадне ал. 2.
Гласуване: за – 243 против – 1 въздържали се – 2
65. ОС на КИИП отхвърля предложението в чл. 5.6. (2) думите “до 31 март” да се
заменят с думите “ до 30 април”.
Гласуване: за – 86 против – 148 въздържали се – 15
ОС на КИИП, 30 и 31 март 2013 г. 11
66. ОС на КИИП отхвърля предложението в чл. 5.6. да се създаде нова ал. 5, която да
гласи: “Общото събрание може да взима легитимни решения, ако в гласуването са
участвали поне 50% от регистрираните делегати, съгласно предходната ал. 4 при
спазване на изискванията за обикновено или квалифицирано мнозинство”.
Гласуване: за – 49 против – 178 въздържали се – 11
67. ОС на КИИП приема текстът на чл. 5.7. (1), т. 5 да гласи: “Утвърждава наредбите,
правилниците, инструкциите, разработени от УС в случаите, в случаите когато това
се изисква от закон”.
Гласуване: за – 228 против – 8 въздържали се – 4
68. ОС на КИИП приема текстът на чл. 5.7. (1), т. 6 да гласи: “Определя размера на
встъпителните и годишните членски вноски и размера на отчисленията от
приходите на регионалните колегии”.
Гласуване: за – 233 против – 2 въздържали се – 2
69. ОС на КИИП приема текстът на чл. 5.7. (1), т. 10 да гласи: “Приема, изменя и
допълва “Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне
на проектантски услуги”, която се обнародва в “Държавен вестник” всяка година до
30 май”.
Гласуване: за – 225 против – 10 въздържали се – 7
70. ОС на КИИП приема текстовете на чл. 5.7. (1), т. 11 и т. 12 да гласят:
“Чл. 5.7. (1)
11. взема решения за създаване, реорганизиране и закриване на професионални секции;
12. взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти –
собственост на КИИП”.
Гласуване: за – 231 против – 0 въздържали се – 2
71. ОС на КИИП гласува 30 минути почивка.
Гласуване: за – 139 против – 48 въздържали се – 8
72. ОС на КИИП отхвърля предложението в чл. 5.7. (1) да се създаде нова т. 13, която
да гласи: “Ежегодно утвърждава окончателния размер на всички такси, цени за
услуги и други дейности, отнасящи се до редовните членове на КИИП, предварително
определени от УС на КИИП с приложена обосновка, след което стават
задължителни.”
Гласуване: за – 18 против – 150 въздържали се – 4
73. ОС на КИИП приема текстовете на чл. 5.7. (2), (3) и (4) да гласят:
“Чл. 5.7
(2) Решенията на Общото събрание по ал.1, т. 1 и 2 се вземат с квалифицирано
мнозинство от две трети от гласувалите, а по останалите точки - с обикновено
мнозинство - повече от половината от гласувалите.
(3) Членовете на Управителния съвет, на Контролния съвет и на Комисията по
дисциплинарно производство се избират с тайно гласуване.
(4) Не по-късно от 40 дни преди датата на ОС на КИИП, се избират делегатите за
Общото събрание на Камарата от Общите събрания на регионалните колегии на
квотен принцип, по предложение на професионалните секции.
ОС на КИИП, 30 и 31 март 2013 г. 12
Гласуване: за – 184 против – 0 въздържали се – 0
74. ОС на КИИП приема текстовете на чл. 5.8., т. 1 и т. 2 да гласят:
“Чл. 5.8. Ред за свикване и правилата за работа на Общото събрание на КИИП:
1. Общото събрание се свиква с Покана, която се публикува в срок от 30 дни преди
датата на ОС в един национален вестник и в Интернет страницата на КИИП.
2. Поканата за ОС задължително съдържа: дневен ред, час и място на провеждане,
по чия инициатива се свиква, редовно или извънредно е ОС; В случай, че дневният ред
предвижда промяна на Устава или Професионалния кодекс се публикуват и
предложенията за промяна в Интернет страницата на КИИП.”
Гласуване: за – 199 против – 0 въздържали се – 1
75. ОС на КИИП приема текстовете на чл. 5.9. (1), т.т. 1, 2 и 3 да гласят:
“Чл. 5.9. (1) Управителният съвет (УС) на Камарата се състои от:
1. председател, заместник-председател и главен секретар;
2. председателите на осемте национални професионални секции, след
утвърждаването им от ОС на КИИП;
3. председателите на РК”
Гласуване: за – 165 против – 34 въздържали се – 4
76. ОС на КИИП приема текстът на чл. 5.9. (6) да гласи: “При отпадане на някой от
членовете на УС – председател на РК или на ПС, неговото място се заема от
съответния заместник, който участва в работата на УС без право да гласува до
следващото ОС на съответната регионална колегия или ОС на КИИП.”
Гласуване: за – 202 против – 0 въздържали се – 7
77. ОС на КИИП приема предложението в чл. 5.10. (1) да се създаде нова т. 10, която да
гласи: “приема правилник за работата си.”
Гласуване: за – 181 против – 5 въздържали се – 3
78. ОС на КИИП приема чл. 5.11. да отпадне.
Гласуване: за – 177 против – 0 въздържали се – 2
79. ОС на КИИП приема текстът на чл. 5.12. да гласи:
“Чл. 5.12. Председателят на УС на Камарата:
1. ръководи цялостната работа на УС;
2. ръководи Общото събрание и заседанията на УС на КИИП;
3. подписва от името на Камарата всички заповеди, договори, споразумения,
финансови документи и др.
4. е компетентен орган по признаване на професионалната квалификация за
професията „инженер-проектант в инвестиционното проектиране и
устройственото планиране”, съгласно Законът за признаване на професионални
квалификации (ЗППК).
Гласуване: за – 179 против – 3 въздържали се – 4
80. ОС на КИИП приема текстът на чл. 5.13. (1) да гласи: “Контролният съвет се
състои от председател и шестима членове, които се избират от ОС на Камарата за
срок от 4 (четири) години. Мандатът му съвпада с мандата на Управителния съвет”.
ОС на КИИП, 30 и 31 март 2013 г. 13
Гласуване: за – 189 против – 0 въздържали се – 1
81. ОС на КИИП приема текстовете на чл. 5.14., (1), (2) и (3) да гласят:
“Чл. 5.14. (1) Контролният съвет:
1. Следи за законосъобразността на решенията на Управителния съвет, на
Комисията по дисциплинарно производство и на ръководствата на регионалните
колегии, за тяхното изпълнение и за съответствието им с Устава;
2. Следи за законосъобразното и целесъобразното изразходване на средствата на
Камарата;
3. Представя пред Общото събрание отчет за дейността си и предлага на Общото
събрание освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет, ако
приеме, че са налице условия за това;
4. При констатирани нарушения, Председателят на КС в двуседмичен срок уведомява
лицето или ръководството, допуснало нарушението 5. Произнася се по всички жалби в
открито заседание, с поканване на заинтересованите страни.
(2) Председателят на КС може да присъства на заседанията на УС с право на
съвещателен глас.
(3) КС изготвя правилник за своята работа, който внася за сведение в УС в срок от
един месец след избирането му от ОС или след като е променен. Правилникът се
публикува на Интернет страницата на КИИП.”
Гласуване: за – 170 против – 1 въздържали се – 4
82. ОС на КИИП отхвърля предложението в чл. 6.1. (2) да се създаде нова т. 7 с текст:
“Други такси, съгласно ЗКАИИП” и текстът на чл. 6.1. (2) остава:
“Чл. 6.1.
(2) Приходите на Камарата се формират от:
1. Еднократните встъпителни вноски;
2. Годишен членски внос;
3. Годишни такси за регистрация на проектантите с ограничена проектантска
правоспособност, които не са членове на КИИП;
4. Приходи от услуги, извършвани от КИИП;
5. Дарения, помощи и други външни постъпления;
6. Глоби, събирани по ЗКАИИП;”
Гласуване: за – 97 против – 56 въздържали се – 13
83. ОС на КИИП задължава РК Русе и РК Варна в тримесечен срок да се преведат в
съответствие с мандатността, съгласно Устава на КИИП.
Гласуване: за – 99 против – 0 въздържали се – 4
Председател на УС на КИИП Извършил извадката на решенията:
инж. Стефан Кинарев инж. Маринела Цветкова

Copyright 2006 KIIP - Blagoevgrad