ЗАКОН за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране Обн., ДВ, бр. 20 от 4.03.2003 г., т. 9, р. 4, No. 447

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този закон урежда устройството, организацията и дейността на професионалните организации на архитектите и инженерите в устройственото планиране и инвестиционното проектиране, условията за упражняване на професията, отговорността за нарушаване на професионалните задължения и професионалната етика, както и условията и реда за признаване на пълна проектантска правоспособност.

Чл.2. Професионалните организации на архитектите и инженерите в устройственото планиране и инвестиционното проектиране са съответно Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Чл.3. Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране са юридически лица със седалище София.

Чл.4.

1. Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране осъществяват дейността си на територията на страната посредством областни структури - колегии.
2. В Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране се формират секции по специалности съгласно устава на камарата.

Глава втора. ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА КАМАРИТЕ

Чл.5. Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране:

1. представляват своите членове и защитават професионалните им права и интереси в съответствие с интересите на обществото;
2. изготвят кодекс по професионална етика на архитектите, съответно на инженерите, и упражняват контрол по спазването му;
3. не допускат монополизъм, нелоялна конкуренция и неравноправно положение между своите членове;
4. създават условия за свободен избор на архитекти и инженери от страна на клиента (инвеститора);
5. оказват съдействие за защита на авторските права на архитекта и инженера върху проекта и практическата му реализация в съответствие с действащото в страната законодателство за авторското право и сродните му права;
6. изготвят и представят становища по нормативни актове, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството;
7. поддържат конкурсното начало в проектирането;
8. осъществяват сътрудничество със сродни камари (професионални организации) на европейско и международно равнище;
9. осъществяват сътрудничество с висшите училища за подготовка на архитекти, съответно на инженери, и съвместно организират квалификационни курсове, следдипломно обучение и курсове за професионално обучение, включително за обучение по европейски правила и стандарти;
10. утвърждават правила за работа и съдействат за провеждането на стажа на проектантите с ограничена правоспособност;
11. извършват други дейности, предвидени в уставите на двете камари.

Чл.6. За изпълнение на основните цели по чл. 5 Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране:

1. водят регистри на лицата с пълна проектантска правоспособност, които се обнародват ежегодно в "Държавен вестник";
2. поддържат и актуализират регистрите по чл. 8;
3. поддържат и актуализират списъци на проектантите с ограничена проектантска правоспособност;
4. издават удостоверения за пълна проектантска правоспособност;
5. следят за изпълнението на професионалните задължения на своите членове;
6. спомагат за разрешаване на спорове между техни членове и между членовете им и трети лица;
7. определят и актуализират минималните цени за заплащане труда на архитектите и инженерите в устройственото планиране и инвестиционното проектиране и следят за спазването им.

Глава трета. ВИДОВЕ ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ. ПРОЕКТАНТСКИ СТАЖ. ЧЛЕНСТВО В КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ И КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Чл. 7. (1) Лицата, получили диплома от акредитирано висше училище с квалификация "архитект", "строителен инженер" или "инженер" с образователно-квалификационна степен "магистър", притежават ограничена правоспособност и могат да извършват дейности в устройственото планиране и инвестиционното проектиране като проектанти. (2) За строежите по чл. 166, ал. 5 от Закона за устройство на територията лицата по ал. 1 могат да изработват и подписват съответните части от проектната документация като проектанти само в колектив с проектант, притежаващ пълна проектантска правоспособност, като напълно им се запазват авторските права. (3) Лицата, които имат стаж по специалността най-малко 18 месеца при условията на ал. 2 или три години като самостоятелен проектант по ал. 1, могат да придобият пълна проектантска правоспособност при условията на чл. 12. (4) Лицата, които притежават пълна проектантска правоспособност, могат да създават самостоятелно и/или да ръководят изработването на съответните части от проектната документация за всички видове строежи, като при подписването й използват собствен печат, съдържащ регистрационния им номер. (5) Лицата, получили диплома от акредитирано висше училище с квалификация "архитект", "строителен инженер" или "инженер" с образователно-квалификационна степен "бакалавър", с изключение на специалностите по части "Архитектурна", "Конструктивна" и "Консервация, реставрация и експониране на паметници на културата", и имат стаж по специалността най-малко 4 години, могат да придобият ограничена правоспособност за самостоятелно изработване на проекти по съответните специалности за следните видове строежи:

1. жилищни сгради с височина до 10 м;
2. строежи с обществено предназначение с разгъната застроена площ до 200 кв. м;
3. строежи с производствено предназначение с разгъната застроена площ до 200 кв. м;
4. инсталации за строежите по т. 1, 2 и 3 и отклонения от общите мрежи и съоръжения в урбанизираните територии.

Чл. 8. (1) Проектантските бюра назначават проектанти с ограничена правоспособност и издават документи за преминал стаж по специалността. Назначените проектанти се вписват в публични регистри, които се поддържат съответно в Камарата на архитектите и в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

(2) При отказ от страна на проектанта - физическо или юридическо лице, да издаде документ по ал. 1, същият се заменя с препис-извлечение от съответния публичен регистър.

Чл. 9. (1) Всички архитекти и инженери, които упражняват професията проектант, членуват в Камарата на архитектите, съответно в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

(2) Членството на архитекти и инженери, които не упражняват професията проектант, е доброволно.

(3) Проектантските бюра могат да извършват проектантска дейност, ако в състава им са включени физически лица - правоспособни проектанти.

(4) Не подлежат на съгласуване и одобряване от компетентните органи инвестиционни проекти, които не са подписани и подпечатани от лица с пълна проектантска правоспособност за част "Конструктивна".

Чл. 10. (1) Пълна проектантска правоспособност се признава на чуждестранно лице от държава, с която Република България има сключен международен договор за взаимно признаване на дипломи, удостоверения и други доказателства за официална квалификация "архитект", съответно "инженер", при договорените условия и предпоставки.

(2) Извън случаите по ал. 1 пълна проектантска правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице от държава - членка на Европейския съюз, при условията на взаимност и при наличие на:

1. образование и практическо обучение, завършващо с получаването на дипломи, сертификати и други доказателства за квалификация, които му дават достъп и право на упражняване под професионалното звание "архитект" на дейности в областта на архитектурата чрез обучение на университетско равнище, в което основен елемент е архитектурата; процесът на обучение трябва да създава теоретични и практически умения по архитектура и да осигурява придобиването на:

а) способност да се създават архитектурни проекти, които отговарят едновременно на естетическите и техническите изисквания;

б) достатъчни знания по история и теория на архитектурата, както и на свързаните с тях изкуства, технологии и хуманитарни науки;

в) познаване на изобразителното изкуство като фактор, който е в състояние да влияе върху качеството на архитектурните проекти;

г) достатъчни знания по устройствено планиране и проектиране и умения, прилагани в процеса на планиране;

д) разбиране на зависимостта между човека и архитектурните творения, от една страна, и архитектурните творения и заобикалящата ги среда - от друга, и на необходимостта сградите и пространствата между тях да се свържат съобразно човешките потребности и мащаб;

е) разбиране на професията "архитект" и нейната роля в обществото, в частност чрез подготовка на задания, които отчитат социалните фактори;

ж) разбиране на методите за проучване и подготовка на задание за архитектурен проект;

з) разбиране на конструктивното проектиране, на строителните и инженерните проблеми, свързани с проектирането на сградите;

и) достатъчно познаване на физическите проблеми и технологии и на функцията на сградите с оглед осигуряване условия на вътрешен комфорт и защита от климатични въздействия;

к) необходимите проектантски умения за удовлетворяване на изискванията на потребителите на сградите при спазване на финансовите ограничения и нормативната уредба в областта на строителството;

л) достатъчно познаване на производствата, организациите, правилата и процедурите относно изпълнението на проектите в сгради и включването им в общите планове;

2. образованието и практическото обучение да приключват с успешно положен изпит на университетско равнище.

(3) Извън случаите по ал. 1 и 2 пълна проектантска правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на този закон.

Чл. 11. Министерският съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на министъра на образованието и науката приема наредба за условията и реда за взаимно признаване на дипломи, удостоверения и други доказателства, удостоверяващи професионалната квалификация "архитект", съответно "инженер".

Чл. 12. (1) За вписване в списъците по чл. 6, т. 3 лицата подават заявление до съответната областна колегия по образец, утвърден от съответната камара. (2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат копие от документ за самоличност, съдържащо данни за ЕГН и постоянен адрес, свидетелство за съдимост, копие от диплома за завършено висше образование. Лицата по чл. 7, ал. 5 прилагат и доказателства за наличие на стаж по специалността не по-малко от 4 години. (3) За признаване на пълна проектантска правоспособност по определена специалност лицата по чл. 7, ал. 3 трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да имат завършено висше образование със съответната специалност;

2. да имат стаж по специалността не по-малко от 18 месеца при условията на чл. 7, ал. 2 или не по-малко от 3 години при условията на чл. 7, ал. 3;

3. да не работят в държавна или общинска администрация на основен трудов договор;

4. да не са собственици или служители във фирма с предмет на дейност "строителство", "строително предприемачество" или "търговия с недвижими имоти";

5. да не са осъдени за умишлено престъпление от общ характер - за срока на наказанието, освен ако не са реабилитирани.

(4) За вписване в регистрите по чл. 6, т. 1 лицата подават заявление до съответната областна колегия по образец, утвърден от съответната камара.

(5) Към заявлението по ал. 4 се прилагат:

1. копие от документ за самоличност, съдържащо данни за ЕГН и постоянен адрес;

2. копие от диплома за завършено висше образование;

3. доказателства за стаж по специалността;

4. свидетелство за съдимост;

5. декларация, че лицето не попада под ограниченията на ал. 3, т. 3 и 4;

6. други доказателства за професионални качества и опит на кандидата.

(6) Решението за вписване в съответния списък или регистър се взема от управителния съвет на съответната камара в двумесечен срок от подаване на заявлението.

Чл. 13. При положително решение кандидатът се вписва в съответния регистър на камарата и получава удостоверение за пълна проектантска правоспособност.

Чл. 14. (1) Отказът за вписване в регистъра на камарата на лице, кандидатстващо за признаване на пълна проектантска правоспособност, подлежи на преразглеждане при подадена жалба до комисията по професионална етика на съответната камара при условия и по ред, определени в нейния устав.

(2) Последващо кандидатстване на лице за признаване на пълна проектантска правоспособност е възможно след изпълнение и доказване наличието на изискванията по чл. 12.

(3) Кандидатът може да обжалва отказа на управителния съвет за вписване в регистъра на съответната камара по реда на Закона за административното производство.

Глава четвърта. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАМАРИТЕ

Раздел I. Национални органи

Чл. 15. Органите на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране на национално равнище са общо събрание, управителен съвет, контролен съвет и комисия по професионална етика.

Чл. 16. Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране се представляват от председателите на управителните им съвети.

Чл. 17. (1) Общото събрание на съответната камара е редовно или извънредно. (2) Редовно общо събрание се свиква ежегодно. (3) Извънредно общо събрание може да се свика по решение на управителния съвет или по искане на най-малко една десета от членовете на камарата.

Чл. 18. (1) Редът за свикване и правилата за работа и за вземане на решения от общото събрание се определят в уставите на съответните камари.

(2) Делегати на общото събрание се определят при условия и по ред, определени в уставите на съответните камари.

Чл. 19. (1) Общото събрание е редовно, ако присъстват две трети от делегатите. При липса на кворум общото събрание се отлага с един час, след което се провежда и се смята за редовно независимо от броя на присъстващите делегати.

(2) Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство - повече от половината от гласувалите. Членовете на управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по професионална етика се избират с тайно гласуване.

Чл. 20. (1) Общото събрание на съответната камара:

1. приема, изменя и допълва устава й;

2. приема, изменя и допълва кодекса за професионална етика;

3. избира и освобождава председателите и членовете на управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по професионална етика;

4. приема отчетите на управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по професионална етика;

5. приема, изменя и допълва наредба за минималните цени за проектиране, която се обнародва в "Държавен вестник";

6. разглежда жалби срещу решенията на комисията по професионална етика;

7. определя размера на членския внос и размера на отчисленията от приходите на областните колегии;

8. приема бюджета на камарата.

(2) Решенията на общото събрание по ал. 1, т. 1 и 2 се вземат с квалифицирано мнозинство от две трети от гласовете.

Чл. 21. (1) Управителният съвет на съответната камара се състои от председател, 10 членове и председателите на областните колегии на съответната камара.

(2) За членове на управителния съвет могат да бъдат избирани членове на съответната камара, които притежават пълна проектантска правоспособност.

(3) Управителният съвет се избира за срок 4 години.

(4) Не се допуска членство в управителния съвет:

1. за повече от два последователни мандата;

2. на свързани лица по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон;

3. на народни представители, министри и членове на политически кабинети на министерства.

(5) Редът за свикване и правилата за работа и вземане на решения се определят в уставите на съответните камари.

Чл. 22. Управителният съвет на съответната камара:

1. свиква общо събрание на камарата;

2. управлява имуществото на камарата;

3. създава и поддържа регистрите и списъците по чл. 6, т. 1 и 3; 4. изпълнява други функции, възложени му с устава на съответната камара.

Чл. 23. (1) Контролният съвет се състои от председател и четирима членове.

(2) Контролният съвет се избира от общото събрание на съответната камара за срок 4 години.

(3) За членове на контролния съвет могат да бъдат избирани членове на съответната камара, които отговарят на условията на чл. 21, ал. 2 и 4.

Чл. 24. (1) Контролният съвет:

1. следи за законосъобразността на решенията на управителния съвет, за тяхното изпълнение и за съответствието им с устава;

2. следи за законосъобразното и целесъобразното изразходване на средствата на съответната камара;

3. представя пред общото събрание отчет за дейността си и предлага на общото събрание освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет, ако приеме, че са налице условия за това;

4. решава други важни въпроси, изрично посочени в устава на съответната камара.

(2) Председателят на контролния съвет може да присъства на заседанията на управителния съвет с право на съвещателен глас.

Чл. 25. (1) Комисията по професионална етика се състои от председател и четирима членове, които се избират от общото събрание на съответната камара.

(2) За членове на комисията по професионална етика могат да бъдат избирани членове на съответната камара, които отговарят на условията на чл. 21, ал. 2 и 4.

Чл. 26. (1) Комисията по професионална етика е орган по провеждане на дисциплинарните производства към съответната камара.

(2) Комисията по професионална етика: 1. следи за спазването на кодекса за професионална етика;
2. издава решения за нарушения по този закон; 3. разглежда жалби на трети заинтересувани лица относно нарушения, свързани със спазването на кодекса за професионална етика;
4. разглежда жалби срещу откази на управителните съвети на съответните камари по чл. 14, ал. 1 и дава мотивирани предложения до управителния съвет за преразглеждането им или потвърждава отказите на съответния управителен съвет.

Раздел II. Областни колегии

Чл. 27. (1) В областите се учредяват областни колегии на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, в които членуват лицата по постоянен адрес.

(2) Областните колегии на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране не са юридически лица.

(3) Структурата, мандатът, функциите, правомощията и бюджетът на областните колегии се уреждат в устава на съответната камара.

Глава пета. БЮДЖЕТ

Чл. 28. (1) Бюджетът на камарите се определя за една година.

(2) Приходите на камарите се формират от: 1. еднократни встъпителни вноски;
2. годишни вноски;
3. цени за услуги, извършвани от камарите, които се определят от управителните им съвети;
4. дарения, помощи и други постъпления.

Глава шеста. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл. 29. (1) Архитектите и инженерите - членове на съответната камара, получават възнаграждение, определено въз основа на сключен писмен договор с клиента, който се регистрира в съответната камара.

(2) Определеното в договора възнаграждение не може да бъде по-ниско от предвиденото в наредбата по чл. 20, ал. 1, т. 5.

Чл. 30. За вземанията, произтичащи от неизплатени възнаграждения, архитектите и инженерите могат да се снабдят с изпълнителен лист по реда на глава двадесет и трета от Гражданския процесуален кодекс.

Глава седма. ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ.ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО

Чл. 31. За допуснати нарушения членовете на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране носят дисциплинарна отговорност по реда на този закон.

Чл. 32. Дисциплинарно нарушение е всяко неизпълнение на задълженията, предвидени в този закон и в устава на съответната камара, както и:
1. неспазване изискванията на наредбата по чл. 20, ал. 1, т. 5;
2. неспазване на кодекса за професионална етика.

Чл. 33. (1) Дисциплинарно производство се образува по жалби на граждани или юридически лица, по сигнали на държавни и общински органи и организации и във връзка с факти, изнесени в средствата за масово осведомяване, само при наличие на законово основание по реда на този закон и при наличие на доказателствен материал за констатирани нарушения по чл. 32.

(2) Анонимни сигнали не могат да бъдат законово основание за образуване на производство.

(3) Дисциплинарното производство се образува не по-късно от два месеца от откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му.

Чл. 34. (1) В случаите по чл. 33 комисията по професионална етика се произнася в едномесечен срок.

(2) След констатиране на дисциплинарно нарушение комисията по професионална етика е длъжна да уведоми съответния член на камарата, който може да даде обяснения в 14-дневен срок от уведомяването.

Чл. 35. (1) Нарушенията по чл. 32 се установяват с мотивирано решение на председателя на комисията по професионална етика.

(2) Решенията на комисията по професионална етика се обжалват пред председателя на управителния съвет в 14-дневен срок.

(3) Наложените дисциплинарни наказания се отбелязват в личното дело на съответния член на камарата.

(4) Налагането на дисциплинарни наказания не отменя търсенето на наказателна или гражданска отговорност.

Чл. 36. (1) За допуснати нарушения по чл. 32 на членовете на съответната камара се налагат следните наказания:
1. забележка;
2. лишаване от правото да бъдат избирани в органите на управление на съответната камара за срок до 5 години;
3. лишаване от членство в камарата за срок до една година.
(2) За маловажни случаи председателят на комисията по професионална етика може да направи лично предупреждение на провинилия се член на съответната камара.
(3) Решението за наказание по ал. 1 и 2 се взема от управителния съвет и се подписва от председателя на управителния съвет на съответната камара в двумесечен срок.
(4) Решението по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Проектант" е физическо лице, притежаващо диплома от акредитирано висше училище с квалификация "архитект", "строителен инженер" или "инженер" с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", член на Камарата на архитектите, съответно на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
2. "Проектантско бюро" е търговец по смисъла на Търговския закон, който има право да договаря и да изработва устройствени схеми, планове и инвестиционни проекти.
3. "Удостоверение за стаж по специалността" е документ, с който се удостоверява стажът по специалността, към което се прилагат заверени копия от трудови договори, граждански договори, референции и декларация.
4. "Чуждестранно лице" е физическо лице с постоянно местопребиваване в чужбина.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. (1) Условията и редът за свикване и провеждане на националните учредителни събрания на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, както и на областните събрания за избор на делегати за националните учредителни събрания се определят със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, която се обнародва в "Държавен вестник" в едномесечен срок от влизането в сила на този закон.

(2) Участници в областните събрания за избор на делегати на националните учредителни събрания на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране могат да бъдат всички лица, които отговарят на условията на § 13, ал. 1 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията и в двумесечен срок от влизането в сила на този закон подадат заявление за участие в областните събрания.

(3) Лицата по ал. 2 с постоянен адрес на територията на съответната област подават заявления до областните управители, придружени от копие от документа за самоличност и от дипломата за завършено висше образование.

(4) В двумесечен срок от изтичане на срока по ал. 1 областните управители организират, насрочват и провеждат областните събрания за избор на делегати за националните учредителни събрания на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

(5) Областните събрания избират делегати за националните учредителни събрания на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране при норма на представителство по един представител за всеки 5 подали заявление за Камарата на архитектите и на всеки 15 - за Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

(6) В 14-дневен срок от провеждането на областните събрания за избор на делегати областните управители изпращат протоколите с резултатите от изборите на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

§ 3. (1) В едномесечен срок от изтичане на срока по § 2, ал. 6 министърът на регионалното развитие и благоустройството назначава временни комисии за подготовка на проектоуставите на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и насрочва датите за провеждане на националните учредителни събрания. Членовете на временните комисии трябва да отговарят на изискванията на чл. 21, ал. 4.

(2) Заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник" не по-късно от 30 дни преди датите за провеждане на всяко от националните учредителни събрания.

(3) Националните учредителни събрания се председателстват от най-възрастния делегат.

(4) Националните учредителни събрания приемат уставите на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и избират ръководните им органи при условията и по реда, предвидени в този закон.

§ 4. Физически лица с ограничена проектантска правоспособност, които до влизането в сила на този закон са спечелили конкурси за изработване на устройствени схеми, планове или инвестиционни проекти за строежи по чл. 166, ал. 5 от Закона за устройство на територията, имат авторски права върху тях и могат да изработят съответните планове и проекти в следваща фаза само по реда на чл. 7, ал. 2.

§ 5. Пълна проектантска правоспособност се изисква за физически лица, които упражняват технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти, въз основа на които се издава разрешение за строеж.

§ 6. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 139, ал. 4 се създава изречение второ: "Условията и редът за оправомощаване и регистрация на лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти, се определят от общото събрание на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране."

2. В чл. 166, ал. 1:
а) в т. 1 думите "са регистрирани в съсловните организации, създадени със закона по чл. 230, ал. 1" се заменят с "отговарят на изискванията на чл. 167, ал. 1 и да притежават техническа правоспособност по смисъла на чл. 229, ал. 1";
б) в т. 2 думите "регистрирани в съсловните организации, създадени със закона по чл. 230, ал. 1" се заменят с "които трябва да отговарят на изискванията на чл. 167, ал. 3 и да притежават техническа правоспособност по смисъла на чл. 229, ал. 1."

3. В чл. 167:
а) в ал. 2 т. 4 се изменя така:
"4. документи, удостоверяващи техническата правоспособност по чл. 229, ал. 1, професионалната квалификация и трудовия стаж;";
б) в ал. 4 т. 2 се изменя така:
"2. документи, удостоверяващи техническата правоспособност по чл. 229, ал. 1, професионалната квалификация и трудовия стаж;".
4. В чл. 230:
а) алинеи 1 и 2 се изменят така:
"(1) Устройствени схеми и планове и инвестиционни проекти се изработват само от проектанти - физически лица, които освен техническа правоспособност по чл. 229, ал. 1 имат и проектантска правоспособност. Условията и редът за признаване на пълна проектантска правоспособност се определят със закон.
(2) Със закона по ал. 1 се определят допустимите дейности, които могат да извършват лицата с образователно-квалификационна степен "бакалавър", притежаващи ограничена техническа правоспособност.";
б) в ал. 3 изречение първо се изменя така:
"Държавните и другите служители в териториалните администрации, които притежават ограничена проектантска правоспособност, имат право в извънработно време да изработват проекти на устройствени схеми и планове и инвестиционни проекти, както и да упражняват технически контрол за територии, за които служителите не са органи с експертни, съгласувателни, одобрителни, разрешителни, контролни или други правомощия по реда на този закон."
5. В § 13 от преходните разпоредби:
а) в ал. 1 думата "специална" се заменя с "пълна";
б) алинея 3 се отменя.

***

Законът е приет от 39-то НС на 17.02.2003 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Copyright 2006 KIIP - Blagoevgrad