Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) се създаде на 27 и 28 септември 2003г. Основание за провеждане на Учредителното събрание бе приетия от Народното събрание “Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране” (ЗКАИИП), обнародван в ДВ бр. 20 от 04.03.2003г., изменения и допълнения ДВ бр.65 от 22.07.2003г.

На Учредителното събрание бяха избрани с четиригодишен мандат председател, заместник-председател и главен секретар на КИИП, конституирани бяха 8 професионални секции, приет бе Устав.

Избрани бяха контролен съвет и комисия по професионална етика в състав от по пет човека (един председател и четири члена).

Професионалните секции са:
* Конструкции на сгради и съоръжения
* Транспортно строителство и транспортни съоръжения
* Водно строителство
* Геодезия, приложна геодезия, ландшафт
* Минно дело и геология
* Електротехника, автоматика, съобщителна техника
* Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника, топло и газоснабдяване
* Технологии

всички области на Република България са организирани областни колегии, при които ръководствата и броя на професионалните секции са в пряка зависимост от броя на членове на камарата.

Основните цели на КИИП са:
1. Съдейства за формирането на национална политика за развитието на проектното дело в България в качеството си на .....независим партньор на законодателната и изпълнителната власт;
2. Защитава обществения интерес в областта на инвестиционното и устройственото проектиране
3. Представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси;
4. Съдейства за издигане на престижа на проектанта в обществото;
5. Не допуска монополизъм, нелоялна конкуренция и неравноправно положение между своите членове;
6. Създава условия за свободен избор на инженери от страна на клиента (възложителя);
7. Оказва съдействие за защита на авторските права на инженера върху проекта и практическата му реализация в .....съответствие с действащото в страната законодателство за авторското право и сродните му права;
8. Изготвя и представя становища по нормативни актове, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране .....и строителството;
9. Поддържа конкурсното начало в проектирането;
10. Осъществява сътрудничество със сродни камари и професионални организации на национално и международно равнище;
11. Съдейства за получаване на информация за благоприятни условия за застраховане;
12. Утвърждава правила за работа и съдейства за провеждането на стажа на проектантите с ограничена правоспособност;

Copyright 2006 KIIP - Blagoevgrad