Становище на РР за Клуб на проектанта

4.1. Становището на РР на КИИП РК - Благоевград е на този етап да не се създава Клуб на проектанта в гр.Благоевград
Решението е взето при явно гласуване : “ за “ - 8 , против и въздържали се няма
4.2. Становището на РР за Клуб на проектанта да се доведе до знанието на всички членове на РК чрез е-mail и се постави на страницата на колегията www.kiip-blg.com
Решението е взето при явно гласуване : “ за “ - 8 , против и въздържали се няма

Copyright 2006 KIIP - Blagoevgrad