ОС на КИИП РК-Благоевград


ПРОТОКОЛ № 98

Общо събрание на КИИП РК-Благоевград
15.02.2013 год. (петък) , 1300 часа
в Червената зала на Американски университет в България ( ІV-ти етаж ), пл. „Г. Измирлиев” №1, Благоевград


РЕШЕНИЯ :

4.1. ОС на РК-Благоевград приема отчета за работата на РР за периода април 2012- февруари 2013 г.
Гласувано единодушно, против и въздържали се няма
4.2. ОС на РК-Благоевград приема отчета за изпълнение бюджета на Регионалната колегия за 2012 г.
Гласувано единодушно, против и въздържали се няма
4.3. ОС на РК-Благоевград приема отчета за дейността на Контролния съвет за 2012г.
Гласувано единодушно, против и въздържали се няма
4.4. ОС задължава РР да продължи работа с РК на КАБ за съвместни действия с общинските администрации
Гласувано единодушно, против и въздържали се няма
4.5. РР да организира курс по програмите на МРРБ за техническа помощ към градовете с ИПГВР за периода 2014-2020 г.
Гласувано единодушно, против и въздържали се няма
4.6. РР да представи мотивирано становище по предложението за създаване на клуб на проектанта до 01.05.2013 г.
Гласувано единодушно, против и въздържали се няма
4.7. Да се проведат срещи на младите специалисти от РК
Гласувано: за - 3, против – 30, въздържали се – 13 Не се приема

5.1. ОС на РК-Благоевград предлага членовете на РР да получават 20 лв. при участие на заседание
Гласувано: за - 16, против - 12, въздържали се - 3 – приема се и остава към Бюджет 2013 г.

5.2. ОС на РК-Благоевград приема Бюджета за 2013 г.
Гласувано единодушно, против и въздържали се няма
5.3. ОС на РК-Благоевград приема РР да направи обосновано преразпределение за увеличаване на сумата за обучение в рамките на приетия бюджет
Гласувано единодушно, против и въздържали се няма
6.1. В Устава на КИИП да няма повтарящи ЗКАИИП текстове
Гласувано: за - 30, против - 5, въздържали се - 15 – приема се
7.1. Делегати на ОС на КИИП
Секция КСС :
1. инж. Иван Душков
2. инж. Емил Костадинов
3. инж. Пламен Бегъмов
Секция ТС
4. инж. Стефан Стоев
Секция ВС :
5. инж. Пламен Радев
6. инж. Кремена Милева
Секция ЕАСТ :
7. инж. Юли Златанов
8. инж. Анастас Михайлов
Секция ГПГ :
9. инж. Любен Караджов
Секции ОВКХТ :
10. инж. Асен Трендафилов
Секция МДГ :
11. инж. Кирил Станоев
Секция Технологии :
12. инж. Симеон Тушев Няма други предложения.
Гласувано единодушно, против и въздържали се няма

Copyright 2006 KIIP - Blagoevgrad